ltenderu

Komisijos ir darbo grupės

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „RŪTA“ TARYBA
Aukščiausia lopšelio-darželio savivaldos institucija, kuri telkia mokytojus, aptarnaujantį personalą, tėvus (globėjus, rūpintojus) demokratiniam įstaigos valdymui, padeda spręsti įstaigai aktualius klausimus, atstovauti direktoriui teisėtiems įstaigos interesams.
Indrė Šveikauskė, logopedė – pirmininkė
Toma Balsytė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė – sekretorė
Nariai:
• Algima Puidokienė, auklėtoja
• Laima Vasiliauskienė, sandėlininkė
• Danutė Erlickienė, auklėtojo padėjėja
• Ina Štitilienė, tėvų atstovė
• Leila Rimgailienė, tėvų atstovė

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „RŪTA“  DARBO TARYBA
Tarybos pirmininkė – Reda Bambalienė, auklėtoja
Tarybos nariai:
• Alma Alunderienė, auklėtoja
• Daiva Kunelytė-Urbonienė, auklėtoja
 
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „RŪTA“ MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA
Komisijos pirmininkė – Inga Petravičienė, direktorė
Komisijos nariai:
• Stefanija Vancevičienė, Klaipėdos miesto savivaldybės Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus ugdymo vyriausioji specialistė, steigėjo deleguota atstovė
• Laima Urbonienė, vyresnioji auklėtoja, Mokytojų tarybos atstovė
• Daiva Šiuperienė, vyresnioji auklėtoja, Lopšelio-darželio tarybos atstovė
• Dorotėja Judžentienė, ugdytinio mama, Lopšelio-darželio tarybos atstovė

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „RŪTA“ VIDAUS AUDITO KOORDINAVIMO (VAK) DARBO GRUPĖ
Darbo grupės vadovė – Gina Šukelienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Darbo grupės nariai:
• Erika Ramanauskienė, auklėtoja
• Rasa Povilonienė, auklėtoja
• Loreta Mineikienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė
• Algima Puidokienė, auklėtoja

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „RŪTA“ INTERNETO SVETAINĖS TVARKYMO NUOLATINĖ DARBO GRUPĖ
Darbo grupės vadovė – Inga Petravičienė, direktorė
Darbo grupės nariai:
• Gina Šukelienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
• Regina Meščeriakovienė, raštinės administratorė
• Vaida Stirbienė, direktoriaus pavaduotoja
• Indrė Šveikauskė, logopedė
• Toma Balsytė, auklėtoja

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „RŪTA“ VAIKO GEROVĖS KOMISIJA
Pirmininkė - Gina Šukelienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Sekretorė - Reda Bambalienė, auklėtoja
Nariai:
• Indrė Šveikauskė, logopedė
• Agnė Morkūnienė, visuomenės sveikatos specialistė
• Irena Budrikienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė
• Viktorija Jurkienė, tėvų atstovė

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „RŪTA“ PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO GRUPĖ
• Indrė Šveikauskė, logopedė
• Irena Budrikienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė
• Gina Šukelienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „RŪTA“ MOKYTOJŲ TARYBA
Institucija svarbiausiems pedagogų profesiniams bei bendriems ugdymo klausimams spręsti.  Mokytojų kolektyvas rūpinasi ne tik vaikų ugdymu, bet ir jų saugumu. Bendradarbiaujame su ugdytinių tėveliais, apsilankome jų namuose (esant būtinumui), susipažįstame su jų problemomis, gyvenimo sąlygomis ir bendromis jėgomis sprendžiame iškilusias problemas. Taikome pedagoginę – psichologinę pagalbą socialiai remtinoms šeimoms. Mokytojų tarybos pasitarimuose aptariame ugdymo kokybę, ugdymosi,  pedagogų kvalifikaciją ir atestaciją. Atsižvelgdami į socialinę šeimų kultūrą ir šiuolaikinius pedagogikos – psichologijos mokslo pasiekimus, stengiamės siekti kaitos ir atsinaujinimo, garantuoti ugdytiniams kokybišką ugdymą ir lygias galimybes.
Tarybos pirmininkė - Inga Petravičienė, direktorė
Tarybos sekretorė - Daiva Kunelytė-Urbonienė, auklėtoja
Nariai:
• Alunderienė Alma, auklėtoja
• Balsytė Toma, priešmokyklinio ugdymo pedagogė
• Bambalienė Reda, auklėtoja
• Budrikienė Irena, priešmokyklinio ugdymo pedagogė
• Černis Regina, auklėtoja
• Eidėjienė Nijolė, auklėtoja
• Jaškienė Valerija, auklėtoja
• Kaniauskaitė Deimantė, auklėtoja
• Maldarienė Vida, auklėtoja
• Matijošaitytė Monika, auklėtoja
• Mineikienė Loreta, priešmokyklinio ugdymo pedagogė
• Pareigienė Julija, meninio ugdymo mokytoja
• Povilonienė Rasa, auklėtoja
• Puidokienė Algima, auklėtoja
• Pupšienė Adita, auklėtoja
• Ramanauskienė Erika, auklėtoja
• Šeputienė Danė, auklėtoja
• Šiuperienė Daiva, auklėtoja
• Šukelienė Gina, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
• Šveikauskė Indrė, logopedė
• Urbonienė Laima, auklėtoja

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „RŪTA“ METODINĖ TARYBA 
Inicijuoja gerosios pedagoginės patirties sklaidą, pedagogų bendradarbiavimą su mokytojų asociacijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo pagalbos įstaigomis, aptaria Įstaigos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato jos prioritetus vertina pedagogų metodinius darbus ir jų praktinę veiklą, teikia siūlymus mokytojų tarybai dėl ugdymo turinio formavimo ir ugdymo organizavimo gerinimo, nagrinėja ugdymo sėkmingumą, vaikų pasiekimus, pedagogines problemas ir kt.
Tarybos pirmininkė - Gina Šukelienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Tarybos sekretorė - Daiva Šiuperienė, auklėtoja
Nariai:
• Alma Alunderienė, auklėtoja
• Reda Bambalienė, auklėtoja
• Loreta Mineikienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „RŪTA“ TĖVŲ TARYBA
• Gintarė Svilainė
• Dorotėja Judžentienė
• Aurimas Jurčys
• Monika Ragaliauskė
• Asta Baltrušaitienė
• Gintarė Konovalovienė
• Agnė Šmidtaitė-Baranauskienė
• Jolita Petrokienė
• Ieva Tiškuvienė
• Nerijus Kniūkšta
• Edita Katinaitė
• Diana Gagilienė

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „RŪTA“ GRUPIŲ TĖVŲ KOMITETAI
Skatina ir vienija ugdytinių tėvus aktyviai dalyvauti sprendžiant vaiko ugdymo ir globos klausimus, padeda organizuoti grupės vaikų renginius, išvykas, kurti edukacines aplinkas, inicijuoja paramos Įstaigai teikimą, analizuoja Įstaigos lėšų panaudojimo tikslingumą, teikia siūlymus Tarybai ir Įstaigos direktoriui ugdymo proceso organizavimo, ugdymo kokybės gerinimo klausimais, svarsto kitus grupės pedagogų, Įstaigos direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo teikiamus klausimus.