Menu Close

Duomenų apsauga

Klaipėdos lopšelis-darželis „Rūta“ asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

Klaipėdos lopšelio-darželio „Rūta“ duomenų apsaugos pareigūno pareigas pagal paslaugų teikimo sutartį eina UAB „Privacy Partners“, juridinio asmens kodas 304846919, buveinės adresas: Smolensko g. 6, 407 kab., LT-03201 Vilnius, tel. Nr. +370 5 254 8240, el. pašto adresas: gdpr@privacypartners.lt, asmuo kontaktams: Paslaugų vadovas Mantas Kapočius.

 

INFORMACIJA APIE ŽMOGAUS TEISES ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS SRITYJE

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMŲ REAGAVIMO TVARKA

VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

INFORMACIJOS SAUGOS IR INFORMACINIŲ IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Skip to content