Menu Close

Veiklos vertinimas

2020 METŲ GILUMINIO VIDAUS AUDITO ATASKAITA

 

GILUMINIO AUDITO ĮSIVERTINIMO ATASKAITA

Vidaus auditą įstaigoje koordinuoja direktoriaus įsakymu patvirtinta KVA (koordinacinė vidaus audito) grupė.

 • Vadovaujantis Lietuvos respublikos švietimo įstatymu ( 37 str. Švietimo kokybė).
 • Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodika (Patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 liepos 22 d. įsakymu Nr. ISAK-1557).
 • Klaipėdos neformaliojo švietimo mokyklų veiklos išorinio vertinimo tvarkos aprašas (Patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m gruodžio 20 d. sprendimu T2-321).

„Giluminio“ audito tyrimui pasirinkta tobulintina sritis „Vaiko ugdymo(si) pasiekimai, išskiriant pagalbinį rodiklį 3.1.1. Vaiko daromos pažangos vertinimo sistema“.

Giluminio vidaus audito tikslas – pasiekimų ir pažangos vertinimas, siekiant užtikrinti sėkmingą ir kokybišką ugdymo procesą.

Atlikdami „Giluminį“ auditą įstaigos mokytojai analizavo numatytą pagalbinį rodiklį, vertino jį anketiniu būdu. VAK atliko dokumentacijos vertinimą ir pasiekimų pažangos įsivertinimo analizę.

VAK grupė apibendrino gautus duomenis ir juos pateikė įstaigos pedagogų tarybai, administracijai. Aptarti rezultatai pateikiami bendruomenei įstaigos stende, interneto puslapyje, tarybų posėdžiuose, įtraukiami į metų veiklos, strateginius, kvalifikacijos kėlimo ir grupių planus. Įsivertinimo rezultatai naudojami vadybiniams sprendimams priimti, pedagogų kvalifikacijai tobulinti, jų kompetencijoms plėtoti, ugdymo proceso aprūpinimui gerinti.

Apklausus pedagogus gauti 20 atsakymų. VAK grupė parengė Vizualizaciją (PowerPoint prezentacija).

IŠVADOS:

 1. Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas vyksta vadovaujantis ,,Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu‘‘ ir ,,Ikimokyklinio ugdymo metodinėmis rekomendacijomis‘‘.
 2. Sukurta veiksminga vaikų pasiekimų vertinimo ir skatinimo sistema, laiduojanti vaikų ugdymo(si) pažangą. Pasiekimų rezultatai panaudojami tikslingai ir veiksmingai.
 3. Lopšelyje-darželyje „Rūta“ dokumentacija tvarkoma ir pasiekimų pažangos vertinimas atliekamas el. dienyne „Mūsų darželis“.
 4. Pasiekimų pažangos vertinimas atliekamas pagal numatytą tvarką du kartus per metus.
 5. Siekti kokybiško vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo trukdo didelis vaikų skaičius grupėje, dokumentacijos gausa ir pedagogų turimų kompetencijų patirties reflektavimas.
 6. Tėvai noriai įsitraukia į vaikų vertinimo procesą.
 7. Ugdant specialiųjų poreikių vaikus pedagogams trūksta asmeninio tobulėjimo ir mokėjimo mokytis kompetencijos.
 8. Tobulinti ugdymo(si) kompetencijas padeda naujų metodų taikymas ugdomoje veikloje, dalyvavimas kursuose, seminaruose ir bendradarbiavimas su ugdymo įstaigos dalyviais (administracija, švietimo pagalbos specialistai, mokytojai).

REKOMENDACIJOS:

Stipriosios sritys. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai geba vertinti vaikų pasiekimus ir pažangą elektroniniame dienyne „Mūsų darželis“ pagal patvirtintą „Lopšelio-darželio „Rūta“ pasiekimų pažangos vertinimo sistemą“, bendradarbiauti su kitomis švietimo pagalbą teikiančiomis institucijomis ir kartu su tėveliais vertinti vaikų pasiekimus, atsižvelgdami į individualius vaiko gebėjimus, poreikius ir individualią asmenybinę brandą.

Tobulintinos sritys. Tobulinti pasiekimų pažangos matavimo sistemą: vaiko veiklos dokumentavimas, įstaigoje dirbančių specialistų bendradarbiavimas, mokytojų vertinimo kompetencijų plėtojimas.

Skip to content