Menu Close

Komisijos, darbo grupės

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „RŪTA“ TARYBA

Aukščiausia lopšelio-darželio savivaldos institucija, kuri telkia mokytojus, aptarnaujantį personalą, tėvus (globėjus, rūpintojus) demokratiniam įstaigos valdymui, padeda spręsti įstaigai aktualius klausimus, atstovauti direktoriui teisėtiems įstaigos interesams.

Erika Ramanauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – pirmininkė;

Eglė Norutytė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – sekretorė.

Nariai:

 • Romena Drąsutienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Laima Vasiliauskienė, sandėlininkė;
 • Agnė Gudauskienė, auklėtojo padėjėja;
 • Svetlana Jankauskė, auklėtojo padėjėja;
 • Svetlana Atajeva, tėvų atstovė;
 • Simona Kunelienė, tėvų atstovė.

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „RŪTA“  DARBO TARYBA

Tarybos pirmininkė – Reda Bambalienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Tarybos nariai:

 • Daiva Ramonė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „RŪTA“ MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA

Komisijos pirmininkė – Inga Petravičienė, direktorė.

Komisijos nariai:

 • Ramunė Grubliauskienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administarcijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, Švietimo skyriaus deleguota atstovė;
 • Romena Drąsutienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, mokyklos tarybos deleguota atstovė;
 • Algima Puidokienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, mokytojų tarybos deleguota atstovė;
 • Laima Urbonienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, mokytojų tarybos deleguota atstovė.

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „RŪTA“ VIDAUS AUDITO KOORDINAVIMO (VAK) DARBO GRUPĖ

Darbo grupės vadovė – Kristina Kniukštienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Darbo grupės nariai:

 • Kamilė Puidokienė, ikimokyklino ugdymo mokytoja;
 • Jūratė Litovčenko, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Auksė Marksė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Eglė Norutytė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „RŪTA“ INTERNETO SVETAINĖS TVARKYMO NUOLATINĖ DARBO GRUPĖ

Darbo grupės vadovė – Kristina Kniukštienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Darbo grupės nariai:

 • Ramunė Vaišnorienė, raštinės administratorė;
 • Vaida Stirbienė, direktoriaus pavaduotoja;
 • Rokas Jotkus, meninio ugdymo mokytojas.

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „RŪTA“ VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Pirmininkė – Kristina Kniukštienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Sekretorė – Reda Bambalienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Nariai:

 • Viktorija Masienė, logopedė;
 • Agnė Morkūnienė, visuomenės sveikatos specialistė;
 • Loreta Mineikienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „RŪTA“ PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO GRUPĖ

 • Viktorija Masienė, logopedė;
 • Jūratė Litovčenko, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;
 • Kristina Kniukštienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „RŪTA“ MOKYTOJŲ TARYBA

Institucija svarbiausiems pedagogų profesiniams bei bendriems ugdymo klausimams spręsti.  Mokytojų kolektyvas rūpinasi ne tik vaikų ugdymu, bet ir jų saugumu. Bendradarbiaujame su ugdytinių tėveliais, apsilankome jų namuose (esant būtinumui), susipažįstame su jų problemomis, gyvenimo sąlygomis ir bendromis jėgomis sprendžiame iškilusias problemas. Taikome pedagoginę – psichologinę pagalbą socialiai remtinoms šeimoms. Mokytojų tarybos pasitarimuose aptariame ugdymo kokybę, ugdymosi,  pedagogų kvalifikaciją ir atestaciją. Atsižvelgdami į socialinę šeimų kultūrą ir šiuolaikinius pedagogikos – psichologijos mokslo pasiekimus, stengiamės siekti kaitos ir atsinaujinimo, garantuoti ugdytiniams kokybišką ugdymą ir lygias galimybes.

Tarybos pirmininkė – Inga Petravičienė, direktorė.

Tarybos sekretorė – Daiva Ramonė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Nariai: visi įstaigos mokytojai.

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „RŪTA“ METODINĖ TARYBA

Inicijuoja gerosios pedagoginės patirties sklaidą, pedagogų bendradarbiavimą su mokytojų asociacijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo pagalbos įstaigomis, aptaria Įstaigos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato jos prioritetus vertina pedagogų metodinius darbus ir jų praktinę veiklą, teikia siūlymus mokytojų tarybai dėl ugdymo turinio formavimo ir ugdymo organizavimo gerinimo, nagrinėja ugdymo sėkmingumą, vaikų pasiekimus, pedagogines problemas ir kt.

Tarybos pirmininkė – Kristina Kniukštienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Tarybos sekretorė – Kamilė Puidokienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Nariai:

 • Roberta Druskinienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Rasa Povilonienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Loreta Mineikienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „RŪTA“ TĖVŲ TARYBA

 • Vidas Jokšas;
 • Aušra Jakniūnė;
 • Martynas Gaidelis.

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „RŪTA“ GRUPIŲ TĖVŲ KOMITETAI

Skatina ir vienija ugdytinių tėvus aktyviai dalyvauti sprendžiant vaiko ugdymo ir globos klausimus, padeda organizuoti grupės vaikų renginius, išvykas, kurti edukacines aplinkas, inicijuoja paramos Įstaigai teikimą, analizuoja Įstaigos lėšų panaudojimo tikslingumą, teikia siūlymus Tarybai ir Įstaigos direktoriui ugdymo proceso organizavimo, ugdymo kokybės gerinimo klausimais, svarsto kitus grupės pedagogų, Įstaigos direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo teikiamus klausimus.

Skip to content