Menu Close

Maitinimo organizavimas

Vaikai įstaigoje maitinami tris kartus per dieną.

Tėvai (globėjai, rūpintojai) turi teisę pasirinkti dienos maitinimų skaičių ir jį keisti 2 kartus per metus  rugsėjo mėnesio 1 d. ir vieną kartą per mokslo metus (pasirinktinai nuo pirmosios mėnesio dienos).  Tėvai (globėjai, rūpintojai), kurių vaikas kitu laiku pradėjo lankyti įstaigą, dienos maitinimų skaičių pasirenka pirmąją lankymo dieną.

Prašymai (raštu) pateikiami prieš 10 kalendorinių dienų.

Prašymas dėl leidimo nevalgyti pusryčių

Prašymas dėl leidimo nevalgyti vakarienės

Prašymas dėl leidimo nevalgyti pusryčių ir vakarienės

Adaptaciniu laikotarpiu, kuris gali būti taikomas naujai priimtiems vaikams vieną mėnesį, jeigu vaikas būna įstaigoje mažiau negu 4 valandas per dieną ir tėvai (globėjai, rūpintojai) pageidauja, kad vaikas nebūtų maitinamas, tėvams pateikus prašymą raštu atlyginimas už maitinimo paslaugą nemokamas.

Prašymas dėl adaptacijos laikotarpio
Įstaigai vykdant ugdymo procesą, tėvai (globėjai, rūpintojai) savo kasmetinių atostogų metu turi teisę keturias savaites per metus nevesti vaiko į ugdymo įstaigą ir nemokėti atlyginimo už maitinimo paslaugą, pateikę prašymą raštu prieš 10 kalendorinių dienų.

Prašymas dėl atlyginimo už maitinimo paslaugą tėvų kasmetinių atostogų metu

SPRENDIMAS DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. LIEPOS 22 D. SPRENDIMO NR. T2-172 „DĖL ATLYGINIMO UŽ MAITINIMO PASLAUGĄ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO AR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO, ATLYGINIMO DYDŽIO IR JO PERSKAIČIAVIMO METODIKOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO, ATLYGINIMO DYDŽIO IR JO PERSKAIČIAVIMO METODIKOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO

Atlyginimo už maitinimo paslaugą tvarkos aprašas

Atlyginimas už maitinimo paslaugą tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu mažinamas 50 % jeigu:

1. Šeima yra daugiavaikė, pateikus tai patvirtinančius dokumentus.

2. Vaikas turi didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, tai patvirtinus teisės aktų nustatyta tvarka.

3. Abu vaiko tėvai yra bendrojo ugdymo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų mokiniai arba universitetų, kolegijų nuolatinių studijų studentai.

4. Yra sunki šeimos materialinė padėtis dėl laikinai susidariusių aplinkybių ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos komisija priėmė sprendimą dėl lengvatos taikymo.

Atlyginimas už maitinimo paslaugą nemokamas, jeigu:

1.  Šeima gauna socialinę paramą ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius pateikė apie tai pranešimą.

2. Vaikas auga socialinės rizikos šeimoje ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisija priėmė sprendimą dėl vaiko ugdymo.

Prašymai ir dokumentai, kurių pagrindu taikomos atlyginimo už maitinimo paslaugą lengvatos, pateikiami įstaigos vadovui, priimant vaiką į švietimo įstaigą. Duomenys apie lengvatos taikymą tikslinami kiekvienais kalendoriniais metais, o esant poreikiui gali būti tikslinami ir dažniau, sąlygos, išdėstytos 1 ir 3 papunkčiuose, tikslinamos rugsėjo mėnesį. Apie pasikeitusias aplinkybes, kai netenkama teisės į lengvatą, tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo nedelsdami pranešti įstaigos vadovui.

Išsamią informaciją rasite Administracinės informacijos skyriuje Dokumentai.

Skip to content