Menu Close

Valdymo schema

VADYBINĖS VEIKLOS SRITYS

Direktorė Inga Petravičienė:

1. Kuruoja direktoriaus pavaduotojo ugdymui, direktoriaus pavaduotojo, raštinės administratoriaus ir specialisto  veiklą, teikia metodinę pagalbą.

2. Vadovauja mokytojų tarybai, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologų) atestacinei komisijai.

3. Organizuoja:

3.1. strateginio plano, metinio veiklos plano rengimą ir vykdymą;

3.2. vaikų priėmimą grupių komplektavimą;

3.3. tėvų (globėjų, rūpintojų) pedagoginį švietimą;

3.4. vaikų pasiekimų ir pažangos tyrimus;

3.5. kuruojamų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą, gerosios patirties sklaidą.

4. Koordinuoja:

4.1. įstaigos tarybos ir tėvų tarybos veiklą;

4.2. įstaigos veiklos kokybės įsivertinimo vykdymą;

4.3. informacinių ir komunikacinių technologijų diegimą;

4.4. miesto, šalies ir tarptautinių projektų vykdymą.

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Kristina Kniukštienė:

1. Kuruoja įstaigos pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų veiklą, teikia metodinę pagalbą.

2. Vadovauja Vaiko gerovės komisijai.

3.  Parengia:

3.1. pedagoginių darbuotojų tarifikaciją ir vardinius sąrašus;

3.2. pedagoginių darbuotojų darbo grafikus ir darbo užmokesčio žiniaraščius.

4. Organizuoja:

4.1. priešmokyklinio ugdymo pedagogų veiklos planų sudarymą;

4.2. kuruojamų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą ir gerosios patirties sklaidą;

4.3. vaikų dalyvavimo konkursuose ir projektuose vykdymą.

5. Koordinuoja:

5.1. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimą;

5.2. pagalbos teikimą ugdymo įstaigos nelankantiems vaikams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams);

5.3. įstaigos metodinės tarybos veiklą;

5.4. vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimą;

5.5. įstaigos švenčių ir kitų renginių organizavimą;

5.6. Mokinių ir Pedagogų registrų tvarkymą;

5.7. statistinių ataskaitų sudarymą pagal teisės aktų nustatytą tvarką.

6. Pavaduoja direktorių jo nesant.

7. Atlieka trumpalaikius ir nenuolatinio pobūdžio direktoriaus pavedimus.

 

Direktoriaus pavaduotoja Vaida Stirbienė:

1. Kuruoja aptarnaujančio personalo veiklą, teikia metodinę pagalbą.

2. Parengia aptarnaujančio personalo darbo grafikus ir darbo užmokesčio žiniaraščius.

3. Vykdo įstaigos teritorijos, pastato ir patalpų priežiūrą, jų paruošimą naujiems mokslo metams;

4. Organizuoja:

4.1. sanitarijos ir higienos, priešgaisrinių ir darbo bei civilinės saugos reikalavimų vykdymą,

4.2. viešuosius pirkimus;

4.3. trumpalaikio ir ilgalaikio turto įsigijimą, padalijimą, inventorizaciją;

4.4. aptarnaujančio personalo kvalifikacijos tobulinimą ir gerosios patirties sklaidą.

5. Pavaduoja įstaigos direktorių jo nesant.

6. Atlieka trumpalaikius ir nenuolatinio pobūdžio direktoriaus pavedimus.

 

 

 

 

Skip to content